Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

 

Privatlivspolitikken omfatter behandlingen af personoplysninger på lejer af lejemål administreret af Holmsø Boligresorts.

Privatlivspolitikken henvender sig til de situationer, hvor du til- og fraflytter lejemål, modtager nyhedsbrev eller modtager nyhed fra Holmsø Boligresorts på de sociale medier.

 

Vi opfordrer dig til at læse denne privatlivspolitik, hvor du kan læse om vores behandling af dine personoplysninger forbindelse med udlejning og fraflytning. Vi behandler altid dine personoplysninger fortroligt.

 

Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med:

Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 2016-04-27 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (2016/679)), Databeskyttelsesloven (Lov 2018-05-23 nr. 502 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) og Lejeloven (Lovbekendtgørelse 2019-09-04 nr. 927).

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Holmsø P/S

Hårup Østervej 6

8600 Silkeborg

Tlf.: +45 70605254

CVR-nr.: 44352540

 

Vi har ikke en databeskyttelsesrådgiver. Men du kan skrive til os vedrørende vores behandling af dine personoplysninger på denne mail: gdpr@EI.dk

 

Formålene med behandlingen og retsgrundlaget:

Vi indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger om dig, som vi i henhold til lovgivningen skal behandle, som er nødvendige i forhold til indgået lejeaftale, samt oplysninger for at give dig den bedste service i forbindelse med at du er lejer ved os. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt.

 

Nedenfor kan du læse en samlet oversigt over, hvornår Holmsø Boligresorts indsamler og behandler personoplysninger om dig, og hvad grundlagt for vores behandling er.

 

Ved administration af lejeforhold:

Vi behandler personoplysninger med det formål:

 

 • At kunne indhente personoplysninger, der anses nødvendige for at kunne vurdere og undersøge potentielle lejeres ansøgning om lejemål.
 • At kunne administrere lejeaftaler, herunder til- og fraflytning.

 

Vi behandler følgende personoplysning-erne ved indflytning og fraflytning:

 • Almindelige personoplysninger som navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer, kontooplysninger og e-mailadresse.
 • Ny adresse efter fraflytning af lejemål.

 

Særligt om personnumre:

Vi modtager dit personnummer direkte fra dig. Vi opbevarer og benytter dit personnummer i overensstemmelse med gældende lovgivning. Konkret kan vi bruge dit personnummer til:

 

 • Registrering af elektroniske betalinger via NEM-konto eller betalingsservice.
 • Entydig identifikation af dig som lejer.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af lejeloven og databeskyttelsesreglerne. Oplysningerne vi behandlinger er nødvendig som følge af den lejekontrakt du indgår med os jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (kontrakt) og litra c (overholde en retlig forpligtelse).

 

Nyhedsbrev:

Du kan vælge at melde dig til at modtage vores nyhedsbrev. Til denne behandling indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på afmeldingsknappen i bunden af nyhedsbrevet. Herefter sender vi ikke flere nyhedsbreve til dig.

Formålet er at levere et nyhedsbrev til dig med relevant information om vores lejemål generelt, eller andre forhold du skal være opmærksom på.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke).

 

Sociale medier:

Når du vælger at følge Holmsø Boligresorts på sociale medier, eksempelvis på Facebook eller LinkedIn, vil du se nyheder fra Holmsø Boligresorts.

Formålet med at anvende sociale medier, er at holde interesserede følgere opdaterede på bl.a. nye lejemuligheder, information om Holmsø Boligresorts og nye tiltag i selskabet mv.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke).

 

Modtagere eller kategorier af modtagere:

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende, i forbindelse med administration, eller hvis vi efter en konkret vurdering mener, at det er lovpligtigt eller nødvendigt som led i vores aktiviteter som udlejer af lejemålet:

 

 • IT-leverandører (databehandlere).
 • Pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder.
 • Offentlige myndigheder.

Videregivelse sker bl.a. i forbindelse med:

 • Huslejeopkrævninger
 • Nødvendig orientering til beboerrepræsentationer
 • Udarbejdelse af forbrugsregnskaber
 • Tilmelding til forsyningsvirksomheder
 • Huslejenævnssager
 • Ved inddrivelse af fordringer
 • Retssager
 • Eventuelle reparationer af lejemålet, hvor vicevært/håndværker modtager dine kontaktoplysninger
 • Fraflytning, hvor synsrapporten videresendes til håndværkere
 • Rapportering til udlejer og dennes revisor eller advokat
 • Salg af ejendommen, hvor dine personoplysninger og oplysninger generelt om ejendommen videregives til potentielle købere.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:

Vi overfører personoplysninger udenfor EU, herunder blandt andet USA. Dine personoplysninger kan dog også blive overført til andre tredjelande. Overførslen sker på baggrund af EU-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse.

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden for behandling af dine personoplysninger, eller hvis lovgivningen i øvrigt pålægger os at slette dine personoplysninger.

Såfremt du ikke længere er lejer ved os, sletter vi dine personoplysninger efter 5 år fra lejemålets ophør, da bogføringsloven pålægger os at opbevare bogføringer i 5 år.

De personoplysninger vi behandler til at administrere dit lejeforhold, vil som udgangspunkt blive slettet ved fraflytning. I nogle tilfælde vil vi fortsat behandle dine personoplysninger efter fraflytningen hvis dette vurderes at være sagligt begrundet.

 

Retten til at trække samtykke tilbage:

Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at ændre dine indstillinger i cookiebanneret på hjemmesiden.

Hvis du har samtykket til, at vi må kontakte dig på e-mail eller telefon, kan du trække dit samtykke tilbage ved at skrive til: info@holmsoe.dk

 

Dine rettigheder:

Såfremt vores behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du skal dog være opmærksom på, at i nogle tilfælde er vi fælles dataansvarlig med de tredjeparter, som også indsamler personoplysninger gennem cookies på siden, eller de modtagere, som vi deler personoplysninger med. I de tilfælde tillader vi os at sende din anmodning videre til den pågældende tredjepart eller henvise til denne, hvis det er relevant for at besvare din anmodning.

 

Dine rettigheder fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22 i databeskyttelsesforordningen.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Dine rettigheder er:

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at se de personoplysninger, som vi behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

                        Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet.

 

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige interne sletteretningslinjer indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Vi underretter enhver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. Vi oplyser dig endelig om disse modtagere, hvis du anmoder om det.

 

Klage:

Derudover har du retten til at indgive klage til Datatilsynet via WWW.DATATILSYNET.DK eller på WWW.BORGER.DK over vores behandling af personoplysninger.

 

Ændringer

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre denne privatlivspolitik. Den seneste version vil til enhver tid være tilgængelig på vores hjemmeside. Øverst på siden er datoen for versionen af persondatapolitikken anført. Såfremt du ikke læser denne politik direkte på vores hjemmeside, anbefales det at tjekke politikkens datooplysning med datoen på privatlivspolitikken på vores hjemmeside. Hvis der foretages ændringer i vores behandling af personoplysninger, giver vi dig også besked via vores nyhedsbreve og sociale medier.